Menu
Obec Dubčany
Dubčany

ČOV Dubčany & kanalizační řád

Čistírna odpadních vod:

V obci Dubčany byla provedena v roce 1999 čistírna odpadních vod typu MINICLAR 250, včetně nového tlakového kanalizačního řádu. Čistírna je navržena k osazení JV centra obce, 135 m od okraje zástavby. Pro daný typ ČOV vyhovuje vzdálenost od zástavby 100 m. Dle ČSN 75 6402 „Malé čistírny odp. vod“ čl. 12b vyhovuje vzdálenost 20 m, dle ČSN 75 6401 „Čistírny městských odpadních vod čl. 5.9. – c – 100 m.

č1

Doprava spl. Vod na čistírnu z obou řešených sídel bude prováděna tlakovou kanalizací. Vyčištěné vody jsou zvedané výtlačným řadem do toku Cholinka, východně sídla. Konstrukce ČOV je řešena tak, že kal je nutno odebírat 2-3 x ročně. Čov je vybavena zahušťovačem kalu OZK 2 /Fortex Šumperk/, který umožňuje zahustit kal na 20% KS, po 60denním dosoušení na 40% KS. Čerpací stanice výtlaku vyčištěné vody je zajištěna hav. přepadem do toku Dubčanka. Součástí čistírny je provozní objekt. Je tvořen strojovnou el. Zařízení a dod. Vzduchu, soc.nzařízením pro pracovníka, strojovnou zahušťovače kalu, skladem, dozornou. Součástí objektu je krytá úložná plocha pro kalové vaky, s kapacitou 60 dní skladování. Plocha bude odvodněna do ČOV, podobně jako zahušťovač kalu. Příjezdná komunikace k ČOV navazuje na silnici III. Tř. Dubčany – Unčovice, přívod vody k ČOV navazuje na distribuční síť obce, přívod el. Energie je řešen kabelovou přípojkou z transformovny Dubčany.

Provoz čistírny je automatický, vyžaduje občasný dohled. ČOV je vybavena řídícím systémem, který mimo automatický provoz zajistí přenos dat o průtocích, chodu zařízení, hav. Stavech, alarm, na pracoviště obsluhy, dále do disp.

Odvedení dešťových vod z areálu ČOV:

Je navrženo gravitační kanalizací DN 300 mm – PVC. Na kanalizační vedení bude provedeno napojení střešních svodů prov. Budovy ČOV, dále ul. Vpusť odvodňující zp. Plochy a zel. Plochy ČOV, dále horská vpusť odvodňující malé extr. Povodí nad ČOV a krátkou příkopu st. Silnice. Vyústění je navržené do toku Dubčanka.

Odtok vod při dešti per. 1 trvání 15 min.                              Q = 0,083 ha x 120 l/s/ha = 9,96 l/s

Roční odtok dešťových vod                                                       Qr = 830 m2 x 0,57 m ´47,30 m3/rok

Projektem je navrženo na dešťovou kanalizaci připojit hav. Obtok ČOV. S ohledem na navrženou akumulaci před ČOV a na akumulaci čerp. Jímek, signalizaci por. Stavů na ČOV v místě pobytu obsluhy, případné využití obtoku má velmi nízkou pravděpodobnost.

Navrhované řešení

Balená čistírna MINICLAR představuje nový typ malých čistíren třetí generace, vyráběných jako hotový výrobek ve výrobním závodě. Tato čistírna využívá všech nejnovějších poznatků technologie čištění vody, získané při realizaci dvou předcházejících generací integrovaných reaktorů s fluidní filtrací. Použitím nových principů biologického čištění, jako je nový systém hydraulické separace fluidní filtrací technologie superaktivace a dynamické denitrifikace, se zlepšují technicko-ekonomické parametry čistírny:

 • Vysoká kvalita vyčištěné vody
 • Jednoduchá výroba a montáž
 • Minimální nároky na plochu
 • Snížení produkce přebytečného kalu
 • Snížení spotřeby el. Energie
 • Úplné vyloučení zápachu
 • Minimální údržba
 • Nízké provozní náklady
Navrhovaná ČOV MINICLAR pro 250 EQ se sestává ze dvou kontejnerů:
 • jeden kontejner MINICLAR 250
 • Kontejner se zabezpečovací jednotkou, jejíž základní vybavení je čerpací jímka s hrubým předčištěním, zahušťovač kalů REOVIT, samostatná prostor denitrifikace prostor čerpadel, účelový lapač tuků a na odtoku měrný objekt. Tento kontejner je uzpůsoben tak, aby na něj bylo možno posadit kontejner se sociálním zařízením a strojovnou.

Stavební připravenost ČOV spočívá ve výkopu jámy příslušných rozměrů a ve vybetonování dna pro usazení čistírny.

Popis technologie

Funkce biologického čištění je založena na velmi nízkém zatížení aktivovaného kalu v oblasti tzv. „superaktivace“, kdy biodegradace aktivovaného kalu snižuje produkci přebytečného aktivovaného kalu. Použitá dynamická denitrifikace nevyžaduje samostatnou anoxidní zónu, denitrifikace probíhá podle potřeby v celé zóně aktivace vytvářením vhodných podmínek pro denitrifikaci v závislosti na zatížení a požadavcích na stupeň odstranění nitrátu z čištěné vody, to umožňuje mimo jiné zvýšit účinnost denitrifikace podle skutečných lokálních požadavků normy. Zvýšená účinnost denitrifikace a regulace oxidních a anoxicních podmínek aktivace přispívají ke snížení spotřeby elektrické energie. Použitím principu rheologického zahušťování dokonale stabilizovaného přebytečného kalu v zahušťovači REOVIT, se výrazně zvyšuje skladovací kapacita balené čistírny pro přebytečný biologický kal, čímž se snižuje doba potřebná pro odvoz tohoto kalu přibližně jednou za půl roku i déle, což výrazně přispívá k hospodárnosti provozu čistírny.

Výrazným inovačním prvkem je nový systém hydrauliky separace fluidní filtrací. Zvýšená kapacita hydraulické separace umožňuje eliminovat výkyvy hydraulické nerovnoměrnosti zatížení několikanásobně vyšší nežli u dosud používaného systému separace fluidní filtrací.

To přináší značné provozní i investiční výhody spočívající v možnosti zvýšené provozní koncentrace aktivovaného kalu v aktivaci a tím snížení látkového zatížení kalu s možností přechodu do režimu superaktivace. Použitá technologie je celosvětově patentově chráněna.

Technické provedení čistírny

Technologická vestavba čistírny je usazena ve dvou kontejnerech o rozměrech 2400 x 6160 x 3000 mm stejné rozměry má i obslužný kontejner. Rozměry kontejnerové buňky a bližší údaje o rozmístění jednotlivých komponentů jsou na přiloženém schématu. Přívod splaškové vody je řešen potrubím DN 200 mm stejně jako odvod vyčištěné vody.

Plášť čistírny je tvořen vzájemně svařenými polypropylenovými profilovanými tvárnicemi. Pevnost pláště kontejnerové skříně umožňuje její osazení jak do volného prostoru, tak i osazení pod povrch terénu. Skříň čistírny je opatřena úchytkami shodnými s běžnými kontejnery, umožňující snadnou manipulaci při transportu a osazení. Montáž čistírny se omezuje na napojení k přívodu a odvodu vody a na zdroj elektrické energie. Čistírna MINICLAR zahrnuje mimo vlastní integrovaný reaktor pro biologické čištění i zabudovanou čerpací jímku mechanické předčištění, zdroj stlačeného vzduchu a zahušťovač biologického kalu REOVIT. V tomto provedení představuje čistírna MINICLAR kompletní balenou provozní jednotku, jejíž tvar je uzpůsoben průjezdným profilům na silnici i železnici.

Tlaková kanalizace:

Navržená je tlaková kanalizace systému PRESSKAN. Kanalizaci tvoří tlaková síť PN 10 DN 50-80 mm. Na síť navazují tlakové přípojky čerpacích šachet. Čerpací šachty jsou vybavené mělnícím čerpadlem na šachtu je možné připojit 1 – 5 bytových jednotek. Přípojky k šachtám jsou gravitační. Šachta umožňuje akumulaci spl. Vod po dobu šesti hodin v případě výpadku el. Energie nebo poruchy. Při návrhu kanalizace, bylo vycházeno z nabídkové studie spol. NEPTUN, dále z předpisu ČSN 5 6101 části 6.

Tlaková soustava je větvená. Hlavní větev „A“ navazuje na ČOV prochází centrem sídla Na tuto větev navazují kratší větve A1 a A2. Na větev A je napojeno 8 čerpacích šachet, na další větev po 5 čerpacích šachtách. Celkový počet čerpacích šachet na síti je 28. Základním materiálem sítě je tlakové potrubí PE – PN 10. Bude provedena z trub DN 50 a 80 mm. Umožňuje to využití mělnících čerpadel Dimenze je provedena tak, aby v potrubí nebyla průtočná rychlost menší jako 0,70 m/s. Uložení potrubí je voleno v hl. 1,30 m pod RT, min. hl. přípustná ČSN je 1,00 – 1,20 m. Uvedené založení vytváří prostor pro další vedení, tj. stávající dešťovou kanalizaci a výhledový vodovod. V navržené hloubce je také kanalizace mimo pásmo kabelových tratí a plynovodu. Větve budou uzavíratelné sekčními uzávěry.č2

Navržená čerpadla:

1 ¼ „ – EFRU – 16 – 5 – GU – 80

Q č = 42 l/min-1, H=50 m, P = 1,1 kW, U = 380 V, f = 50 Hz

Čerpadlo ponorné, vřetenové, hmotnost do 25 kg

Příslušenstvím čerpadla je ultrazvuková ovládací jednotka UHS s ochranou el. Motoru a signalizací poruchových stavů. Součástí je dále prov. Potrubí s kulovým ventilem, zpětnou klapkou, poj. Ventilem, kompletační materiál, rozvaděč. Navržená čerpadla zajistí v síti prov. Tlak blízký hodnotě 0,50 MPa.

Na území sídla je navrženo 38 šachet. Jsou provedené betonové vodotěsné, s kan. Poklopem, vnitřního profilu 1000 mm. Je navržena stavební výška šachet 2700 mm. Tato výška, jak je patrné z tabulek šachet, plně zajišťuje připojení dom. Přípojek ve sklonu 2%. Niveleta přípojek na hranici připojované nemovitosti byla určena majitelem nemovitosti. Až na výjimky vyhovuje připojení na šachty v hl. do 1,50 m pod poklopem. Navržené šachty počítají s připojením v hl. 2,0 m pod poklopem šachty. Vykazuje se vhodná výšková rezerva, která může být potřebná při výstavbě nových obj. byt. Pásma nebo rekonstrukcích stávajících objektů bytového pásma. Situování šachet bylo projednáno s investorem i majitelem každé připojované nemovitosti. Automatický provoz je řízen hladinou spl. Vody v šachtě ovl. Jednotkou UHS. Systém nemá žádné pohyblivé části v dotyku se spl. Vodou., odpadá poruchovost způsobovaná při plovákových systémech nečistotami.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Předpověď počasí

dnes, čtvrtek 1. 6. 2023
jasno 21 °C 8 °C
pátek 2. 6. jasno 23/10 °C
sobota 3. 6. polojasno 18/8 °C
neděle 4. 6. jasno 20/6 °C

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Svátek a výročí

Svátek má Laura

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Mezinárodní den dětí